Yhdistys

Apua Haitille ry

Yhteydenotot

Mika Piirto

mika.ville.piirto@gmail.com

040 553 3401

Outi Piirto

piirto.outi@gmail.com

040 961 0660

Osoite

Prunnintie 3
33960 Pirkkala

Tili

NORDEA FI70 1389 3000 2134 40

Y-tunnus

2348071-3

Yhdistyksen hallitus

 • Jukka Heinäsuo, Hämeenkyrö
  Agronomi, MTK Pirkanmaan johtokunnan jäsen
 • Simo Immonen, Hämeenkyrö
  Maatalousyrittäjä
 • Martti Falck, Tampere
  Ermot-lastenohjelmien tuottaja
 • Mikko Oikkonen, Tampere
  Verkkosivujen ylläpitäjä, hallituksen ex-puheenjohtaja
 • Outi Piirto, Pirkkala
  Apua Haitille ry sihteeri
 • Anu Falck, Tampere
  Lähihoitaja
 • Senja Kortelainen, Tampere
  Projektikoordinaattori

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Apua Haitille ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Pirkkala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä ja tukea avustus- ja kehitysyhteistyötä Haitilla (virallisesti Haitin tasavalta).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia varainkeräystapahtumia kuten hyväntekeväisyyskonsertteja, koulutustapahtumia aiheena kehitysmaiden ongelmat, Haitin jälleenrakennus jne. sekä asiaan liittyviä konferensseja Suomessa ja muissa maissa. Yhdistys voi myös halutessaan tukea muiden samankaltaisten rekisteröityjen avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen aatteellista toimintaa Haitilla.

Yhdistys voi myös julkaista asiaan liittyviä lehtiä ja kirjallisuutta sekä ylläpitää omia maksuttomia verkkosivuja. Yhdistys voi tuottaa voittoa tuottamattomia valistus- ja opetusohjelmia televisioon, radioon ja internetiin. Yhdistys harjoittaa myös avustustoimintaa sota- ja kriisialueilla Haitilla ja sen lähialueilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja yksityisiltä henkilöiltä, yhteisöiltä, yrityksiltä, seurakunnilta sekä muilta yhdistyksiltä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua. Jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 3-7 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön tai työntekijän kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyillä kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

8. määrätään jäsenmaksujen suuruudet

9. valitaan hallituksen jäsenet

10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.